ផ្នែក Sound Editor

115

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Journalist/Editors
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 27 Jan 2017
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

• ទំនួលខុសត្រូវ• មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ• ចេះស្រលាញ់ការងារ• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារតម្រូវការការងារ• មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ ស្វាហាប់ ប្រឹងប្រែង និង សកម្មក្នុងការងារមានសីលធម៌ការងារល្អ- Effect for movie, Karaoke, Spot- Editing documents for broadcasting- Monitor and record movie to and from TV- Keep information update- Report/update to Manager and Director.
• ទំនួលខុសត្រូវ• មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារចេះស្រលាញ់ការងារមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារតម្រូវការការងារបេក្ខជនទាំងពីរភេទ មានអាយុពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ រូបសម្បត្តិសមរម្យត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ភ្លេងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគ និងភាពយន្តខ្នាតធំចាប់ពី ១ឆ្នាឡើងទៅត្រូវចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Sony Vegas, Adobe Audition, Cubase, Protools• មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ ស្វាហាប់ ប្រឹងប្រែង និង សកម្មក្នុងការងារ• មានសីលធម៌ការងារល្អអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់បៀរវត្សន៍ សមរម្យទៅតាមសមត្ថភាព បទពិសោធន៍មានការតំឡើងប្រាក់បៀរវត្សន៍ ទៅតាមលទ្ធភាពការងារ
Phalitakam Mohahang Co., Ltd
Company Name Phalitakam Mohahang Co., Ltd
Industry Advertising / PR / Events
Location #21(2nd Floor), St. 608, Sangkat Boengkak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia., Phnom Penh
Contact Person Admin
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com