ផ្នែកចែកបៀរ Online ជាច្រើននាក់

195

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Customer Service
Position Level Junior Executive
Location Preah Sihanouk
Posted Date 03 Jan 2017
Closing Date 02 Feb 2017
Working Experience No preference
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
**​ សណ្ឋាគារ Golden Sea Hotel And Casino ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទ ​(ផ្ដល់អទិភាព សំរាប់មនុស្សស្រី ) ផ្នែកចែកបៀរ Online ជាច្រើននាក់ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម1. មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ដល់ 35 ឆ្នាំ2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយ3. ហ្មត់ចត់ក្នុងការងារ4. ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកចែកបៀរយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ ( អទិភាព )5. គ្មានបទពិសោធន៍ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន6. ប្រាក់ខែ អាច ចរចារបាន**​ បញ្ចាក់: ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅ នឹង ការហូបចុក** បើសិន បងប្អូន មានចំណាប់អាម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ Online ** ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ២៥ ធ្នូ ២០១៦
**​ សណ្ឋាគារ Golden Sea Hotel And Casino ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងពីរភេទ ​(ផ្ដល់អទិភាព សំរាប់មនុស្សស្រី ) ផ្នែកចែកបៀរ Online ជាច្រើននាក់ដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម1. មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ដល់ 35 ឆ្នាំ2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយ3. ហ្មត់ចត់ក្នុងការងារ4. ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកចែកបៀរយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ ( អទិភាព )5. គ្មានបទពិសោធន៍ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន6. ប្រាក់ខែ អាច ចរចារបាន**​ បញ្ចាក់: ក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅ នឹង ការហូបចុក** បើសិន បងប្អូន មានចំណាប់អាម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ Online​ ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ២៥ ធ្នូ ២០១៦
Golden Sea Hotel and Casino
Company Name Golden Sea Hotel and Casino
Industry Hotel / Resort / Travel
Location Sangkat 3, Victory Beach, Sihanoukville., Preah Sihanouk
Contact Person ទូច សារ៉ាត់

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com