៧វិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើឲ្យ ខ្លួនក្លាយជា មនុស្សមាន «គំនិតច្រើន»

2017-01-23

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើតនូវភាពជោគជ័យសម្រាប់ជីវិត...

បើចង់ក្លាយជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទូទៅ​(GM)​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ អ្នកគួរតែដឹងពី​តួនាទីសំខាន់ៗទាំងនេះសិន

2017-01-24

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយគឺមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុន។...