ប្រយោជន៍សំខាន់ៗ៤យ៉ាង សម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើការផ្នែកលក់

2017-02-27

ជាទូទៅគោលបំណងមួយនៅក្នុងចំណោមគោលបំណងជាច្រើនរបស់ធុរជនម្នាក់ៗក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន...

«កាំបិតដែលសហគ្រិនត្រូវសំលៀងឱ្យមុត» មុនចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

2017-02-27

ភាពជោគជ័យ គឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់សហគ្រិនទាំងអស់។...

ជំនាញទន់៤យ៉ាង ដែលបុគ្គលជោគជ័យពិតប្រាកដមាន

2017-02-25

ជំនាញដែលអ្នករៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារភាគច្រើនផ្តោតសំខាន់ទៅលើជំនាញរឹងដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការងារណាមួយ។...

មូលហេតុសំខាន់ ៥ យ៉ាង ដែលធ្វើឲ្យអ្នក មិនដែលសម្រេចគោលដៅ

2017-02-27

ពាក្យថា “គោលដៅ” ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយ...