វិធីដើម្បីក្លាយជាមនុស្ស «ធ្វើការច្រើន តែនៅតែសប្បាយ»!

2023-10-04

តើអ្នកស្គាល់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលតែងតែរអ៊ូរទាំពីភាពតានតឹងពីកន្លែងធ្វើការពួកគេ?...

ការងារនឹងលែងរាំងស្ទះ និង ធ្វើឲ្យឈឺក្បាលទៀតហើយ បើអ្នកយល់ពីគន្លឹះទាំងនេះ

2023-10-04

តើអ្នកតែងមានអារម្មណ៍ថា ការងាររាំងស្ទះខ្លាំង...