៤ ហេតុផល ដែលអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យមាន តម្លាភាពនៅកន្លែងការងារ

2017-05-25

តើអ្នកជឿ រឺក៏អត់? ១ភាគ៤ នៃនិយោជិកទាំងអស់...

អនុវត្តតិចនិកទាំង៨យ៉ាងនេះ ដើម្បីអាចបញ្ចប់ការងារឆាប់រហ័ស ទោះមានការងារគរដូចភ្នំក៏ដោយ

2017-05-25

មិនថាមកពីអ្នកចូលចិត្តពន្យារពេលធ្វើការងាររបស់អ្នកឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេ...

បើមានអារម្មណ៍ថា គាំងគិតអ្វីមិនចេញ គួរអនុវត្តគន្លឹះទាំង៣ចំណុចនេះ

2017-05-25

តើអ្នកធុញថប់ ឬ ស្ត្រេសនឹងការងារឬការសិក្សាដែរឬទេ?...