ស្វែងរកការងារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ស្វែងរកការងារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

លក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន

វីដេអូ

បុគ្គលិកដែលទទួលបានឱកាសពីគេហទំព័រ Jobs Phnomlist

Posted by Jobs.PhnomList on 1st November 2018

៤សំណួរដែលអ្នកចៀសមិនផុត ពេលទៅសម្ភាសន៍ការងារ

Posted by Jobs.PhnomList on 26hb July 2018

Interview tips part II from us ❤️ Share this useful tips to your friends now..!!!!! 💕💕💕

Posted by Jobs.PhnomList on 30hb Mar 2017

"តើគួររៀនបណ្តើរ ធ្វើរការបណ្តើរឬទេ?" សំនួរពីប្អូនៗនិសិត្ស:)

Posted by Jobs.PhnomList on 12hb May 2017

Random Acts of Kindness at Work

2017-09-05

There must be random acts of kindness going on in some workplaces but you wouldn't know it by reading some of the stories people share about their...

What to Do If Your Job Is Stressing You Out

2017-08-18

Job stress is one of the top sources of stress according to findings from the American Psychological Association's 2010 Stress in America survey....

How Can I Make a Good Impression on My First Day at Work

2017-08-18

You put together a great resume, rocked the interview, and received a job offer. That’s great!But, before you know it, your first day has crept up...

Build a Good Reputation at Work

2017-08-04

When you're a new hire, you want to establish a good reputation, and that's especially true if you're a new professional in the workforce.
Add Resume

ពួកយើងគឺជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយការងារ ១០០%

ពួកយើងមិនបង្ហាញជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធ។ ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិងផ្ញើទៅនិយោជកដែលត្រូវការតែបុណ្ណោះ។
ស្វែងរកការងារ
Post Job

ពួកយើងជាគេហទំព័រថ្មីខុសប្លែកពីគេ

ពួកយើងរួមបញ្ចូលដំណោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីពន្លឿនការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក
សិក្សាបន្ថែម
Our Facebook

ការវាស់ស្តង់កម្រិតភាសាអង់គ្លេស

ស្វែងរកកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក​​ និងទាញយកតេស្តភាសាអង់គ្លេសតាមអនឡាញដោយមិនគិតថ្លៃ
ចួលរួមឥឡូវនេះ